عضویت در سایت
 
 
تقویم
تعداد کل بازدیدها:71411

16 مرداد 1399
 
 
دوره ها
 
 
داستان واژه ها
 
 
لیست داستان واژه ها » رفتن و گذراندن

رفتن و گذراندن

 

واژه های انگلیسی را علمی و آسان بیاموزیم    

(درس دوم)

     وقتی به واژهایی مثل  ,gradual , retrograde ,ingress ,egress ,regress ,progress            gradient  و...می نگریم در نظر اول توجهمان به وجه مشترک آنها"grad" یا "gress" جلب        می شود. پس نتیجه اینکه با فراگرفتن این دو ریشه و چند پسوند و پیشوند می توانیم واژه های گوناگونی را بطور سیستماتیک یاد بگیریم و با درک عمیق مفاهیم شان آنها را برای همیشه به   خاطر بسپاریم و هیچ گاه دغدغه فراموش کردن شان را نداشته باشیم.

٭٭""gressو"grad" ماٌخوذ از یک فعل لاتین به معنی رفتن، قدم برداشتن و راه رفتن می باشند که بر اساس آنها واژهای زیر ساخته می شوند.

٭٭progress  :مرکب از ریشه  gressبه معنی "رفتن"و پیشوند -pro به معنی "پیش"می باشدو طبیعتاً معنی آن در حالت اسمی "پیشرفت" و در حالت فعلی "پیشرفت کردن" خواهد بود. با افزودن پسوندصفت ساز ive- به  progressواژهprogressive  به معنی پیشرو، پیش رونده، تصاعدی،روبه توسعه، بالنده و... ساخته می شود. بدیهی است که قید این صفت progressively به معنی بطور فزاینده و تصاعدی می باشد. progressivism به معنی ترقی خواهی و progressivist به معنی ترقی خواه و  progression نیز به معنی پیشرفت، ترقی، ارتقاء وتصاعد است.

٭٭واژه regress :مرکب  از دو بخش gress به معنی رفتن و پیشوند- re به معنی عقب و دوباره می باشد. بنابراین معنی آن در حالت اسمی پس رفت و عقب گرد و در حالت فعلی پس رفتن و عقب گردکردن است. صفت  regressive به معنی پس رونده و واپس گرایانه و لغت regression به معنی سیر قهقرایی وپسرفت می باشد.

٭٭egress :مرکب از دو بخش  gressبه معنی رفتن و پیشوند –e  به معنی بیرون و خارج می        باشد و بنابراین معنی آن خروج، بیرون رفتن و نیز محل خروج  خواهد بود.          

٭٭ingress :از دو بخش gress  و پیشوند -in به معنی داخل وتو ساخته شده و نتیجتاً معنی آن داخل شدن، دخول، ورود ونیز محل ورود یا ورودی می باشد.                                                 ٭٭مصدر: to transgress از دو بخش gress و پیشوند -trans به معنی ماوراء و فراتر تشکیل شده ونتیجتاً به معنی تجاوز کردن ، تخطی کردن ، پا را فراتر از حد گذاشتن و... می باشد. از این واژه ، واژه های transgression  به معنی تجاوز و تعدی و تخطی و transgressor به معنی متجاوز و متخلف  مشتق می شوند.          

٭٭ مصدر to retrogress : مرکب از دو بخش gress و پیشوند–retro به معنی عقب می باشد و معنی  آن  پس رفتن و سیر قهقرایی کردن است. از این واژه ، واژه های retrogression به معنی سیر قهقرایی ، retrogressive به معنی واپس گرایانه و قهقرایی و retrogressively به معنی بطور ارتجاعی و واپس گرایانه مشتق می شوند.

٭٭ retrograde : نیز از دو بخش grad و پیشوندretro-  تشکیل شده و در حالت صفتی به معنی پس رونده و قهقرایی و در حالت فعلی به معنی به قهقرا رفتن است.

٭٭ مصدر to digress :از دو بخشgress و پیشوند -di  به معنی دور ، جدا و حاشیه تشکیل شده و بنابراین به معنی حاشیه رفتن و پرت شدن و دور شدن از موضوع است.

٭٭ gradual : صفتی است که بر اساس ریشه grad   به معنی قدم ساخته شده و بنابراین به معنی قدم به قدم و تدریجی است. بر اساس این صفت قید gradually به معنی تدریجاً ساخته می شود. واژه  gradualism به معنی سیاست گام به گام و تدریجی است و طبیعتاً gradualist کسی است که پیرو و طرفدار این طرز تفکر است.

٭٭ graduate : بر اساس  grad وضع شده و به معنی کسی است که تمام قدمها و مراحل دوره ای را گذرانده است و بنابراین به معنی فارغ التحصیل می باشد . طبیعتاً to graduate  به معنی فارغ التحصیل شدن است.

٭٭ مصدر to aggress از دو بخش gress و پیشوند ag- تشکیل شده است. ag- در واقع تغییرشکل یافته پیشوند ad- به معنی "به سوی" و "به طرف" می باشد.( پیشوند ad-  قبل از حرف  g به - ag، قبل از حروف c، k و q به ac- ، قبل از حرف f به af- ، قبل از حرف p  به ap- ، قبل از حرف s به as-  و قبل از حرف t  به at – تبدیل می شودکه در موقع مقتضی در مورد آنها صحبت خواهد شد ). بنابراین معنی آن حمله کردن، تجاوز کردن و پرخاش کردن است. از این واژه ، لغات دیگری مشتق می شوند مثل aggression به معنی تجاوز و تهاجم و یورش ، صفت  aggressive به معنی پرخاشگرانه ، تهاجمی ، قید aggressively به معنی جسورانه ، بی باکانه ، پرخاشگرانه، aggressiveness و aggressivity به معنی پرخاش جویی و تجاوز کاری و اسم aggressor به معنی مهاجم و متجاوز و ستیزه جو.

٭٭ واژه congress مرکب از دو بخش gress و پیشوند con-  به  معنی "با" ،"باهم" و "تواماً" است و بنابراین به معنی گرد همایی، همایش، کنگره، مجمع و... می باشد.( پیشوند con- قبل از حروف b،  mوp  به com-، قبل از حرف r به cor- و قبل از حرف l  به col- تبدیل می شود و در آینده در مورد آنها به تفصیل صحبت خواهیم کرد.) صفت مشتق ازاین واژه congressional به معنی مربوط به کنگره و همایشی است و طبیعتاً قید آن congressionally می باشد. به اعضای کنگره  congressmanو  congresswoman می گویند.

٭٭البته واژه های دیگری نیز در این مقوله می گنجند که برای اجتناب از اطناب فقط به واژه grade به معنی درجه و نمره و پله و to grade به معنی نمره دادن و درجه بندی کردن و نیز واژه gradient به معنی شیب(بالا رفتن یا پائین آمدن) ، گرادیان و ضریب زاویه بسنده می کنیم.

تا مقالی دیگر بدرود.

 
اخبار
 
 
پیوندهای مفید
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به ترجمه همزمان می باشد